Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Προώθηση αγροτικών προϊόντων με 43 εκατ. ευρώ


Ξεκίνησε με έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των Ομάδων Παραγωγών η υποβολή αιτήσεων για το Μέτρο 133 που χρηματοδοτεί την προβολή και την προώθηση των γεωργικών προϊόντων. Εν τω μεταξύ εξασφαλίστηκαν 43 εκατ. ευρώ από το υπουργείο για την υλοποίηση του Μέτρου, με σχετική απόφαση για την ένταξή του στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Οι Ομάδες έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο αφού η προθεσμία έχει οριστεί στις 30 Απριλίου. 
Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και υπογράφει ο ειδικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Βαγγέλης Διβάρης, αποφασίζονται τα εξής:

1. Την ένταξη της πράξης: «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» του Μέτρου 133 του Άξονα Ι του ΠΑΑ.

2. Αντικείμενο της πράξης:
Η στήριξη ομάδων παραγωγών γεωργικών προϊόντων ποιότητας, τα μέλη των οποίων είναι δικαιούχοι του Μέτρου 132 του ΠΑΑ, για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προώθησης στην εσωτερική αγορά, που περιλαμβάνονται σε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης μέγιστης διάρκειας τριών ετών.

3. Φορέας Εφαρμογής:
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β2

4. Φορέας χρηματοδότησης:
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

5. Φορέας πληρωμών:
Ο Οργανισμός Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πράξης:
Έναρξη: 18/1/2012
Λήξη: 31/12/2015

7. Το συνολικό κόστος του Μέτρου ανέρχεται σε 42.961.596 ΕΥΡ; (€), το οποίο
αναγράφεται στην κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 29.961.596 €
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 21.426.308 €
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 8.535.288 €
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 13.000.000 €

8. Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται σε 5.714.285,72 ΕΥΡ; (€), το οποίο
αναγράφεται στην κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 4.000.000 €
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 2.860.400 €
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 1.139.600 €
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 1.714.285,72 €

Το Μέτρο 133 «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης»

Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, με στόχο τόσο την ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτών, όσο και την προώθησή τους. 
Το Μέτρο 133 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το ελληνικό δημόσιο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν Ομάδες Παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχου του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματίες ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν αν χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών. 

Για τη συμμετοχή στο Μέτρο προβλέπεται και ιδιωτική συμμετοχή, η οποία ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη σε 70.000 ευρώ.


Σκοπός και στόχοι του Μέτρου 133

Σύμφωνα με την πρόσκληση σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση. Στόχοι του Μέτρου είναι:

α) η ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμα και οι καταναλωτές να αντιληφθούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την πιστοποίηση, την εγγύηση ποιότητας που αυτή παρέχει και τελικά το όφελος από την κατανάλωση αυτών των προϊόντων και να τα προτιμήσουν.

β) η προώθηση των προϊόντων αυτών. Οι έμποροι αναγνωρίζουν ότι μπορούν να διαχειρίζονται αυτά τα προϊόντα με μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, πρόκειται να ενισχυθούν ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Το Μέτρο 133 «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β2 (ΕΥΕ ΠΑΑ – Β2) σε ολόκληρη τη χώρα.

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του Μέτρου είναι ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Ως ομάδα παραγωγών νοείται μια οργάνωση οποιασδήποτε νομικής (φορολογικής) μορφής, τα μέλη της οποίας είναι δικαιούχοι του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών συμμετέχουν στο ίδιο εκ των συστημάτων ποιότητας του άρθρου 2 της παρούσας και παράγουν το ίδιο (ένα συγκεκριμένο) εκ των επιλέξιμων προϊόντων του Παραρτήματος I της παρούσας, για τα οποία εντάχθηκαν στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ (εφεξής δικαιούχος). Κάθε επιλέξιμη ομάδα παραγωγών θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

2. Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.

Επιλέξιμες δράσεις

1. Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν ενημέρωση, προώθηση και διαφήμιση του συγκεκριμένου προϊόντος στην εσωτερική αγορά, και περιλαμβάνονται σε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης μέγιστης διάρκειας τριών ετών.
2. Αναλυτικότερα, κρίνονται επιλέξιμες οι κάτωθι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες τους:
2.1. Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.
2.2. Δημοσιοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (δικτύωση, ενημέρωση ενδιαφερομένων, ανεύρεση συνεργατών).
2.3. Έρευνα αγοράς για αγορές – στόχους.
2.4. Σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, για το συγκεκριμένο προϊόν, όπου θα περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τις μεθόδους παραγωγής, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν, και θα περιλαμβάνονται οδηγίες − συνταγές χρήσης γι’ αυτό
2.5. Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών (video, cd, dvd), για το συγκεκριμένο προϊόν.
2.6. Διοργάνωση – συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις προϊόντων ποιότητας, καθώς και συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, στην εσωτερική αγορά.
2.7. Οργάνωση επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών, ομάδων καταναλωτών κλπ. στις μονάδες παραγωγής των μελών της ομάδας παραγωγών.
2.8. Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (με ΜΜΕ, δημοσιογράφους, διατροφολόγους).
2.9. Παράλληλες εκδηλώσεις (γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων κλπ.).
3. Περαιτέρω εξειδίκευση θα υπάρξει στην απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής της παρούσας.

Ύψος ενίσχυσης

α) Η Δημόσια Δαπάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και η συμμετοχή των δικαιούχων στο 30%. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
β) Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη σε 70.000 €. Συναρτάται δε από τον αριθμό των μελών που την απαρτίζουν και από την κατεύθυνση παραγωγής τους ως εξής:

Ομάδες με προωθούμενο προϊόν ποιότητας πιστοποιημένο κατά το πρότυπο Agro 3, εξαιρούνται του παραπάνω κανόνα και μπορούν να λάβουν έως το μέγιστο της ενίσχυσης (70.000 € για προϋπολογισμό σχεδίου 100.000 ευρώ), τηρουμένων πάντα των άλλων προϋποθέσεων σύστασης ομάδας.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το κριτήριο επιλεξιμότητας (iv) του σημείου 5.3 παραπάνω, οι δαπάνες για τις μελέτες και τη δημοσιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 20% του συνολικού κόστους των δράσεων (αθροιστικά).

γ) Μειώσεις στο αιτούμενο ποσό ενίσχυσης μπορεί να επέλθουν, ως συνέπεια των ευρημάτων των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν και των αντιστοίχων κυρώσεων που θα επιβληθούν, σύμφωνα με το σημείο 9 της Πρόσκλησης.

δ) Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας ένταξης στο Μέτρο δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες για μελέτη του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, δημοσιοποίησή του και μελέτη έρευνας αγοράς (ενέργειες (i), (ii) και (iii) του σημείου 5.2(α) της Πρόσκλησης). Οι δαπάνες αυτές κρίνονται επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία του εγγράφου κοινοποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης, από το Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου 132 του ΠΑΑ στους δικαιούχους του Μέτρου 132.

ε) Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.