Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Περίληψη και ενισχυομενες επιχειρήσεις του Νεου Επενδυτικού Νόμου


O·Νέος Επενδυτικός Νόμος αποσκοπεί στην·προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανά­πτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονο­μία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υπο­δομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο καθεστώς ενισχύσεων του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011 υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν όλα τα παρακάτω:
Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια
Έχουν την μορφή Ατομικής επιχείρησης, Εμπορικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ή Συνεταιρισμού.
Από το χρόνο έναρξης της επένδυσης, τηρούν Βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Εάν είναι υπό ίδρυση εταιρεία, θα συσταθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής της και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
Εάν το επενδυτικό σχέδιο είναι άνω των 300.000,00€, η επιχείρηση έχει τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού (όχι ατομικής επιχείρησης), ή θα την αποκτήσει εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής της και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
Δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του επενδυτικού νόμου

Εξαιρέσεις

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει:
Το τομέα του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα, της ναυπηγίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας.
Τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, θυγατρικές εταιρείες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, με ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου μεγαλύτερο του 49%.
Τις επιχειρήσεις με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας (εκτός από κοινοπραξίες στην ειδική κατηγορία «Συνέργειας και Δικτύωσης»).
Τις προβληματικές επιχειρήσεις
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.
Ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός από τις μονάδες ολοκληρωμένης μορφής που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχι­στον τριών (3*) αστέρων και τις μονάδες τουρισμού υγείας.

Επίσης ο Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει όλες τις δραστηριότητες που εντάσσονται σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ):
35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
41 – Κατασκευές κτηρίων.
42 – Έργα πολιτικού μηχανικού*.
43 – Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
45 – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
46 – Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
47 – Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
56 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
60 – Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
64 – Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
66 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
69 – Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
70 – Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
71 – Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
73 – Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
75 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
77 – Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
78 – Δραστηριότητες απασχόλησης.
79 – Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
80 – Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
81 – Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
84 – Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
85 – Εκπαίδευση.
86 – Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
88 – Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
90 – Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
93 – Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
94 – Δραστηριότητες οργανώσεων.
96 – Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
97 – Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
98 – Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών – και υπηρεσιών – για ίδια χρήση.
99 – Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
Κτιριακές, ειδικές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έως 40% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.
Η αγορά και το leasing σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα*
Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, λογισμικό, μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες κλπ.
Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα.
Λειτουργικά έξοδα (αποκλειστικά για την κατηγορία «Επιχειρηματικότητα νέων»)
Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, αποκλειστικά για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

Ο·Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει·δαπάνες που αφορούν:
Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης (εκτός της κατηγορίας «Επιχειρηματικότητα νέων»).
Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.
Μέσα μεταφορών και εξοπλισμός μεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών.
Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
Οι εξαγόμενες ποσότητες και η συγκρότηση ή η λειτουργία δικτύου διανομής.
Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.

Κατηγορίες επενδύσεων

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια τα οποία διακρίνονται στις κατηγορίες:

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού με τη χρήση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

γ. Περιφερειακής Συνοχής, για επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικά επενδυτικά σχέδια που διακρίνονται στις κατηγορίες:

α. «Επιχειρηματικότητας των Νέων», για την ίδρυση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχουν άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας.

β. «Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια». Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ.

γ. «Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια». Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων, επιχειρήσεων για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

δ. «Συνέργειας και Δικτύωσης». Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης (κοινοπραξίες) για την προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και από 5 τουλάχιστον στους λοιπούς νομούς. Στην κοινοπραξία δύναται να συμμετέχουν επιχειρήσεις της Ε.Ε. ή και Α.Ε.Ι., Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με ποσοστό έως 20%.

Δείτε τους πίνακες με τα ποσοστά ενίσχυσης ΕΔΩ

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, σύμφωνα με τον νομό εγκατάστασης της και το μέγεθος της, όπως παρατίθεται στις τρεις τελευταίες στήλες του. Επιπλέον αυτών των ποσοστών, στις επενδύσεις που εγκαθίστανται σε Β.Ε.Π.Ε. και σε Ζώνες Καινοτομίας, παρέχονται πέντε(5) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη.

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ενισχυόμενων δαπανών.

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων στις ενισχύσεις του νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, ως εξής:
Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.
Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.
Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.

Είδη ενισχύσεων

Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο, διακρίνονται ως εξής:
Επιχορήγηση κεφαλαίου. Η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Επιδότηση μισθωμάτων leasing. Η επιχείρηση λαμβάνει επιδότηση ως ποσοστό επί των μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης για τον εξοπλισμό που αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου.
Φορολογική απαλλαγή. Η επιχείρηση απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος, σχηματίζοντας αφορολόγητο αποθεματικό που καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις σε 3 έως 10 χρόνια και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε 3 έως 8, από το έτος της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης και έπειτα. Το συνολικό ποσό της φοροαπαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι:

Στην κατηγορία της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και των «Πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων»παρέχεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής κατά το ποσοστό του παραπάνω Πίνακα ποσοστών ενίσχυσης.

Στην κατηγορία των επενδύσεων «Τεχνολογικής Ανάπτυξης» παρέχεται επιχορήγηση ή και επιδότηση leasing για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90%·επί των ποσοστών του Πίνακα ποσοστών ενίσχυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό (20% ή 10% αντίστοιχα) συμπληρώνεται με την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής.

Στην κατηγορία των επενδύσεων Περιφερειακής Συνοχής παρέχεται επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% επί του Πίνακα ποσοστών ενίσχυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό (30% ή 20%) συμπληρώνεται με την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής.

Υποβολή των αιτήσεων

Η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, κάθεΑπρίλιο και Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων και της Επιχειρηματικότητας Νέων, που υποβάλλονται οποτεδήποτε.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις προϋποθέσεις βαθμολογείται βάσει κριτηρίων που αφορούν:
Την αξιολόγηση του Επενδυτικού Φορέα
Την βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου & του επενδυτικού φορέα.
Την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Την συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη

Με βάση τη βαθμολογία καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να γίνουν, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του Νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011

Δείτε·εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα για το νέο Επενδυτικό Νόμο
Δείτε·εδώ την παρουσίαση για το νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011

Αρχεία Προγράμματος

Δείτε εδώ τα επίσημα αρχεία της προκήρυξης του Ν.3908/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.