Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Ξεκινά το πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετώνΞεκινά την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση «επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών», πρόγραμμα το οποίο είχε ανακοινωθεί από το Μάρτιο ότι θα τρέξει σύντομα.


Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης


Η επιχορήγηση θα είναι €20 για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και €25 την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση θα διαρκέσει 24 μήνες.


Ποιοι άνεργοι δικαιούνται να συμμετάσχουν


Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση 5.000 νέων έως 35 ετών, πτυχιούχων ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες. Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να:
  • είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα),
  • είναι έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους),
  • διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται -ανάλογα με την ειδικότητά τους- με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, όπου είναι εγγεγραμμένοι, στις επιχειρήσεις που θα έχουν εγκριθεί για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταγραφής ατομικού σχεδίου δράσης και εξατομικευμένης προσέγγισης, για τις οποίες θα ενημερωθούν από τον αρμόδιο εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ.


Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα επιχορήγησης


Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Δεν είναι δυνατή η ένταξη στο πρόγραμμα ανέργων που θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. Επίσης οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν δεν πρέπει να έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού τους από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ, αλλά και στα ΚΠΑ2, εφόσον η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 νέων έως 35 ετών, πτυχιούχων ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις. Η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 75 εκατ. ευρώ, και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ.


Συνημμένο αρχείο:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.