Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Ανανεωμένος ο Επενδυτικός Νόμος - Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 1 Ιουνίου 2012

 

Με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 01/06/2012. Με την παράταση που αποφασίστηκε δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τα προς υποβολή σχέδιά τους και στα δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες τροποποιήσεις - βελτιώσεις του Επενδυτικού Νόμου που αφορούν:

Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό θα ανέρχεται στο 70%.
Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατα την υποβολή της αίτησης.
Δυνατότητα τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.
Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις διαδικασιές αξιολόγησης του Υπουργείου.
Αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια.


Για το Έτος 2012 ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11 θα διανέμει Ενίσχυση 3,7 δις Ευρώ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 677 Β'/7-3-2012. Από το συνολικό αυτό ποσό το 1 διςΕυρώ θα διατεθεί με τη μορφή Επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα 2.700.000.000€ με τη μορφή Φορολογικών Απαλλαγών.

Ειδικότερα οι επενδυτές που θα καταθέσουν το επενδυτικό τους σχέδιο κατά την 1η περίοδο υποβολών του 2012 που θα διαρκέσει από 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (παράταση) θα διεκδικήσουν, συνολική ενίσχυση 1.640.000.000€. Από αυτά 800.000.000€ θα διατεθούν για τα Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας, 140.000.000€ θα διατεθούν για τα Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα 500.000.000€ για τα Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής. Το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο του Οκτωβρίου περιορίζεται στα 400.000.000€ για την Ενίσχυση των Σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής, και 560.000.000€ για τα Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας,, ενώ δεν προβλέπεται ενίσχυση για τα Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τα ειδικά Επενδυτικά Σχέδια πρόκειται να διατεθούν, για το έτος 2012, από 50.000.000€ για την ενίσχυση των Σχεδίων Επιχειρηματικότητας των Νέων και των Σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης και 1 δις Ευρώ για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια.

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011 και η περίοδος απο 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (παράταση) αποτελεί την 3η περίοδο υποβολών Επενδυτικών 'Εργων στα πλαίσια του Νόμου.

Στην νέα του μορφή ο Ν.3908/11, προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών προ φόρων. Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν το ύψος της ενίσχυσης.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Στα σχέδια αυτά παρέχονται φορολογικές απαλλαγές.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε συνδυασμό με φορολογική απαλλαγή.

γ. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.


Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Η τρίτη περίοδος υποβολών για την υπαγωγή στην κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών σχεδίων του Επενδυτικού Νόμου έχει οριστεί να διαρκέσει από 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (παράταση), ενώ οι αιτήσεις για τα Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης θα διαρκέσουν απο 20 Ιανουαρίου έως 30 Μαϊου 2012.

Παράλληλα, τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια θα υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι πρώτη περίοδος υποβολών για τα Σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Μονοσέλιδο Ενημερωτικό Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων

Ενημερωτικό Σημείωμα Επενδυτικού Νόμου

Συνοπτικός Οδηγός Επενδυτικού Νόμου

ΦΕΚ Νόμου 3908/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.