Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ


Από chalkidiki-go. 

 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ICT4GROWTH» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, για επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ICT4GROWTH «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής επιχορήγησης, καθώς στοχεύει σε τεχνολογικούς κλάδους, που εντάσσονται στους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους.

Πιο συγκεκριμένα, βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Καινοτόμος χαρακτήρας του προγράμματος


Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.
Επιπλέον, η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:

Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (R&D stage)
Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (commercialization stage)
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β. Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που αφορά μόνο στη Φάση Α.

Γενικές αρχές της δράσης ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ είναι:

Έμφαση στη δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας αλλά και μεγάλων επενδύσεων

Έμφαση στην οικονομία της γνώσης

Κάλυψη πολλαπλών αναγκών

Ενίσχυση ψηφιακής επιχειρηματικότητας – δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Στήριξη επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδιά της

Ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά και με μεγάλη εξωστρέφεια

Έμφαση στη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης

Στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με ευρύτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας

Αξιοποίηση νέου υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού

Η έμφαση στη δυνατότητα «εξαγωγής» των λύσεων σε αγορές εκτός Ελλάδας

Μεγάλη καινοτομία στο σχεδιασμό του ICT4GROWTH αποτελεί η ενσωμάτωση 2 διακριτών φάσεων: της φάσης έρευνας και ανάπτυξης και της φάσης εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Το πρόγραμμα ξεφεύγει από τα κλισέ του ΕΣΠΑ, και έρχεται πολύ κοντά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενσωματώνοντας τα θετικά στοιχεία του Αναπτυξιακού Νόμου και Κοινοτικών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Εντάσσει προς επιδότηση δαπάνες διαφόρων κατηγοριών, ανταποκρινόμενο έτσι στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδοτεί αμοιβές τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, δαπάνες για εξωτερικούς συνεργάτες και υπηρεσίες τρίτων, λειτουργικές δαπάνες κτιριακών υποδομών, κτιριακές εργασίες, εγκαταστάσεις, προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και λογισμικού, προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, απόκτηση και κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων, συμμετοχή σε εκθέσεις, αναλώσιμα και αποσβέσεις κατά το στάδιο έρευνας, συνεισφέροντας έτσι ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και στην επιτυχία νέων επιχειρήσεων με global perspective,
δήλωσε στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ η Στ. Μικράκη, Partner της Swift Minds Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται

Δικαιούχοι του προγράμματος ICT4GROWTH είναι:

μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ήσυμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Ο ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός ανά επιχειρηματικό σχέδιο που θα κατατεθεί στο ICT4GROWTH είναι 300.000 ευρώ (δημόσια χρηματοδότηση και ίδια συμμετοχή). Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος τους:
Κατηγορία Ι: από 300.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ
Κατηγορία ΙΙ: από 5.000.000 ευρώ έως 20.000.000 ευρώ

Οι παραπάνω επενδύσεις θα στοχεύουν κυρίως:
ƒ Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ
ƒ Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρουςανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας)
ƒ Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα

Σε κάθε περίπτωση, το παραγόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει να:
ƒείναι ώριμο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται,
ƒαξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής,
ƒχαρακτηρίζεται από καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης
απευθύνεται σε σαφώς ορισμένη αγορά-στόχο και να καλύπτει διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής
είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες των σχεδίων που θα προταθούν προς χρηματοδότηση από το ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ είναι οι εξής:
Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
Υγεία και Πρόνοια
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Μεταφορές
Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:
Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
Cloud Computing
Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, Reduce of energy consumption)
Unified Communications (Technology issues (Mobile platforms / Integration of corporate and social media streams), Organizational issues
Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management, Compression etc.)
Grid Technology
Web 2.0
Internet of Things
Open platforms & Open Source software and applications
Social Networks and business
Media / digital marketing
Mobile services – smart devices and applications evolution
Location based services / GIS

Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις στο πρόγραμμα ICT4GROWTH θα αξιολογηθούν και θα καταταγούν με βάση τα

ακόλουθα κριτήρια:

Προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση ολοκληρωμένου business plan και στην τεκμηρίωσή του, καθώς, όπως φαίνεται και στον πίνακα, ο ρεαλισμός και η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδίου παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στη βαθμολογία.Οι επενδυτές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής (25% κατ’ ελάχιστον), καθώς η έλλειψή της θα αποτελέσει λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
Επιδοτούμενες δαπάνες και ποσοστά επιδότησης

Επιδοτούμενες δαπάνες Φάσης Α
Α1. Προετοιμασία και σχεδιασμός (έως 5% του προϋπολογισμού), ποσοστό επιδότησης 50% γιαμικρομεσαίες και 40% για μεγάλες επιχειρήσεις
Α2. Βιομηχανική έρευνα (έως 25% του προϋπολογισμού), επιδότηση 70% για μικρές, 60% για μεσαίες και 50% για μεγάλες επιχειρήσεις ή αντίστοιχα 80%, 75% και 65% αν πρόκειται για συμπράξεις επιχειρήσεων
Α3. Ανάπτυξη, 45% για μικρές, 35% για μεσαίες και 25% για μεγάλες επιχειρήσεις ή αντίστοιχα 60%, 50% και 40% αν πρόκειται για συμπράξεις
Α4. Απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έως 5% του προϋπολογισμού), επιδότηση 45% για μικρές και 35% για μεγάλες ή αντίστοιχα 60% και 50% αν πρόκειται για συμπράξεις
Α5. Διαχείριση, υποστήριξη και συντονισμός της έρευνας και ανάπτυξης (έως 15% του προϋπολογισμού), επιδότηση 45% για μικρές, 35% για μεσαίες και 25% για μεγάλες επιχειρήσεις ή αντίστοιχα 60%, 50% και 40% αν πρόκειται για επιχειρηματικές συμπράξεις
Επιδοτούμενες δαπάνες Φάσης Β
Β1. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών (κτιριακά, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.ά. υλικές υποδομές). Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται ανάλογα με την περιφέρεια εγκατάστασης: Από 35% μέχρι 50% για μικρές, 25%-40% για μεσαίες και 15% – 30% για μεγάλες επιχειρήσεις
Β2. Προετοιμασία διάθεσης του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας (π.χ. packaging, λογισμικό, πλατφόρμες, δημιουργία προϊοντικής ταυτότητας και άυλα στοιχεία του ενεργητικού). Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν δύναται να υπερβαίνουν το 50% του προϋπολογισμού των κατηγοριών Β1 και Β2 αθροιστικά για τις μεγάλες επιχείρησεις. Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 35% έως 60% για τις μικρές, 25% – 50% για τις μεσαίες και 15% – 40% για τις μεγάλες επιχειρήσεις ανάλογα με την περιφέρεια εγκατάστασης.
Β3. Επιχειρηματική δικτύωση (μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Επιδοτούνται δαπάνες, όπως ενδεικτικά: συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εκθέσεις, business plan για venture capitals, marketing plan). Ο προϋπολογισμός της κατηγορίας Β2 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 30% της Φάσης Β και επιδοτείται με 50%.


Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκάστοτε ενίσχυση είναι αναγκαία και ότι χρησιμεύει ως κίνητρο για την ανάπτυξη των επιχειρηματικώνδραστηριοτήτων, δεν θα είναι επιλέξιμες επενδύσεις τις οποίες ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος υπό τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες. Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής πρότασηςστο πλαίσιο της Δράσης ICT4GROWTH.

O ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις δύο Φάσεις:Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες, με σημείο εκκίνησης την ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Αναφορικά με επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο τη Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες.
Διαδικασία υποβολής προτάσεων στο ICT4GROWTH

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου θα ανακοινωθεί σύντομα. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πρόγραμμα και μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες την καταληκτική ημερομηνία (ηλεκτρονικής) υποβολής, θα πρέπει να υποβληθεί ο έντυπος φάκελος αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής.
Βασικά δικαιολογητικά
Τυποποιημένη αίτηση συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση
Νομιμοποίηση – εξουσιοδότηση του υπογράφοντος την αίτηση
Τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής
Σύμφωνο συνεργασίας (στην περίπτωση σύμπραξης επιχειρήσεων)
Συμβολαιογραφική πράξη (αν η επιχείρηση είναι υπό σύσταση)
Οι φάκελοι θα κατατίθενται είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε μέσω courier στη διεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 Υμηττός, τηλ. 2131300700 , στο τμήμα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να «τρέξει» σε 3 κύκλους. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον τρέχοντα πρώτο κύκλο του ICT4GROWTH είναι στις 8 Ιουνίου 2012. Ο πρώτος κύκλος έχει προϋπολογισμό 56 εκατ. ευρώ και οι προτάσεις που θα επιλεγούν εκτιμάται ότι θα λάβουν έγκριση μέχρι τις 7/9/2012.

Οι επόμενοι δύο κύκλοι θα έχουν καταληκτική ημερομηνία ανά εξάμηνο, συγκεκριμένα 7/12/2012 και 14/6/2013.
Περισσότερες Πληροφορίες

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά, καλώντας την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε» στο τηλ. 2131300700 . Ενισχυτικά θα λειτουργήσει Help Desk. Για το Help Desk καθώς και για την έναρξη υποβολής προτάσεων θα ενημερωθείτε εγκαίρως από το περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.

Αναλυτικές πληροφορίες ICT4GROWTH βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»www.digitalplan.gov.gr.

Συνημμένο αρχείο: ICT4Growth_ODHGOS_DRASHS (pdf)

Η προκήρυξη του προγράμματος ICT4GROWTH ανακοινώθηκε στις 3 Απριλίου από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το ICT4GROWTH εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η δράση αξιοποιεί πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

5 Απριλίου 2012 -πηγη: epidotisimag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.