Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Εγκληματική ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της «Ελληνικός Χρυσός-Eldorado»


 Τα Κέρδη πάνω από την Υγεία. 

Παραβιάζονται κατάφορα οι όροι της αδειοδότησης και επισύρουν κυρώσεις.

Σύγκριση υγρών αποβλήτων της «Ελληνικός Χρυσός» στην Ολυμπιάδα
με τα όρια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής για φυσικούς αποδέκτες
με τα οποία η «Ελληνικός Χρυσός» δήλωσε συμμόρφωση
σύμφωνα με την ΜΠΕ που κατέθεσε το 2010, την ΑΕΠΟ που έλαβε το 2011 και την άδεια λειτουργίας που έλαβε το 2012 για τον νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα.


Η ΜΠΕ της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» που κατατέθηκε το 2010 -και με βάση την οποία εκδόθηκε η ΑΕΠΟ το 2011- προέβλεπε συμμόρφωση με τα όρια που είχε θεσπίσει η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (σήμερα Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής) όσον αφορά στη διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες (ποτάμια, ρέματα, λίμνες κλπ) στο νομό Χαλκιδικής. Ουδόλως ενδιαφέρει αν τα απόβλητα αυτά έχουν σχέση με τους προηγούμενους, τους προ-προηγούμενους ή τους επόμενους αφού η ίδια η «Ελληνικός Χρυσός» σήμερα επαναλειτουργεί το εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας -από το οποίο προέρχονται τα απόβλητα- και έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τους όρους της επαναλειτουργίας του για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας το 2012. Τα υγρά απόβλητα στα ρέματα «Μαυρόλακκας» της περιοχής Ολυμπιάδας στα οποία αναφέρεται η καταγγελία άρχισαν να εκβάλλουν μετά την έναρξη λειτουργίας του «ανακαινισμένου» εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας (στο τέλος επισυνάπτεται το έγγραφο της καταγγελίας).


Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο της ΜΠΕ του 2010 παρουσιάζονται τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, και είναι τρία. Το έγγραφο #2 έχει τίτλο ‘Νομαρχιακή Απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) περί των «Όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής»’. Το έγγραφο #3 έχει τίτλο ‘Νομαρχιακή Απόφαση Χαλκιδικής 01α/434 (ΦΕΚ 719Β/16.04.2009), περί των «Όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής»’. Η «Ελληνικός Χρυσός» δήλωσε συμμόρφωση με τα όρια που αναφέρονται στα έγγραφα αυτά και με βάση, και αυτή, τη δήλωση συμμόρφωσης εκδόθηκε η ΑΕΠΟ από τον ΥΠΕΚΑ Παπακωνσταντίνου το 2011. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά στο υποέργο «αποκατάσταση των παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας».


Στα παραπάνω έγγραφα καθορίζονται τα όρια για φυσικούς αποδέκτες του νομού Χαλκιδικής που για τα βαρέα και τοξικά μέταλλα φαίνονται στον πίνακα 1 (στήλη 2). Σε άλλο σημείο του εγγράφου #2 αναφέρεται: «Οι παρακάτω αποκλίσεις στα όρια των χημικών και βιομηχανικών παραμέτρων του πίνακα για ένα μέσο όρο 3 στιγμιαίων δειγμάτων μέσα σε 24 ώρες δεν λαμβάνονται υπόψη για επιβολή κυρώσεων». Δηλαδή θεσπίζεται το όριο ανοχής (απόκλισης) ανάλογα με τα επιτρεπτά όρια του ρύπου που δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε αυτόν που απέρριψε τον ρύπο στον αποδέκτη. Λαμβάνοντας υπ’ όψη αυτές τις ανοχές (αποκλίσεις) προκύπτουν οι ανοχές (αποκλίσεις) για το κάθε μέταλλο στους φυσικούς αποδέκτες της Χαλκιδικής στον πίνακα 1 (στήλη 3) και το ανώτατο επιτρεπτό όριο χωρίς κυρώσεις στον πίνακα 1 (στήλη 4). Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μετρήσεις και οι υπερβάσεις των ανώτατων επιτρεπτών ορίων σε Mn, Cu, Pb, Cd, As, Fe, Ni, Zn, Cr για τον «Μαυρόλακκα» Ολυμπιάδας που επιβάλλουν κυρώσεις.


Στις τιμές που παρουσιάστηκαν στα σχετικά δημοσιεύματα του τύπου γίνεται η σύγκριση με το πόσιμο νερό γι’ αυτό και οι υπερβάσεις (φορές) είναι μεγαλύτερες. Θεωρητικά θα μπορούσαν να ισχύσουν αφού η επικοινωνία με τον υδροφόρο είναι υπαρκτή και η διαλυτοποίηση των μετάλλων ευνοείται από τις όξινες συνθήκες που επικρατούν.


Επιπλέον σε άλλο σημείο του εγγράφου #2 αναφέρεται: «Ορίζουμε τη χρήση των νερών των φυσικών αποδεκτών του Νομού Χαλκιδικής, που δεν αναφέρονται στις αποφάσεις του εδαφίου (1), όπως παρακάτω: Α) Για αλιεία οστρακόδερμων: Τα νερά της θαλάσσιας περιοχής της Κοινότητας Ολυμπιάδας. Β) Για κολύμβηση και κάθε άλλη χρήση: 1. Τα νερά όλων των υπόλοιπων θαλασσίων περιοχών του Νομού Χαλκιδικής. 2. Τα νερά του ρεύματος «Μαυρόλακκας» στην Κοινότητα Ολυμπιάδας». Δηλαδή ορίζεται σαφέστατα ότι τα όρια του αποδέκτη «θαλάσσια περιοχή Ολυμπιάδας» πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια για αλιεία οστρακόδερμων και τα όρια του αποδέκτη «Μαυρόλακκας Ολυμπιάδας» πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια για κολύμβηση και κάθε άλλη χρήση. Στο ίδιο έγγραφο καθορίζονται τα «Πρότυπα Ποιότητας θαλασσίων νερών για τη διαβίωση, καλλιέργεια και αλιεία οστρακόδερμων» όπου τα όρια που θεσπίζονται είναι μηδενικά (μη ανιχνεύσιμα) για όλα τα βαρέα και τοξικά μέταλλα (αυτό είναι λογικό αφού τα οστρακόδερμα έχουν την ικανότητα απορρόφησης ακόμα και ιχνών μετάλλων). Ακόμα καθορίζονται τα όρια για κολύμβηση που κατά κανόνα είναι 5 με 10 φορές χαμηλότερα («Μαυρόλακκας») από αυτά για άλλους αποδέκτες. Αυτό σημαίνει ότι οι υπερβάσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες αν ληφθούν υπ’ όψη αυτές οι δραστηριότητες που έχουν και άμεση σχέση με την ανθρώπινη υγεία.


Οι παραβάσεις συνεχίζονται αν λάβει κανείς υπ’ όψη ότι στο έγγραφο #2 αναφέρονται επιπλέον και τα εξής: «Δ) Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση υποπροϊόντων βιομηχανίας και λάσπης από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων άμεσα ή έμμεσα σε αποδέκτη.», «Ζ) Σε κάθε βιομηχανική ή άλλη εγκατάσταση που διαθέτει υγρά απόβλητα ή λύματα απαιτείται να κατασκευαστεί κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο και σε θέση εύκολα επισκέψιμη, μέσα στην ιδιοκτησία του εργοστασίου.» κ.ά. που προφανέστατα δεν τηρήθηκε τίποτα από αυτά.


Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι με την άδεια που δόθηκε το 2012 για την έναρξη του έργου αυτού, η «Ελληνικός Χρυσός» απαλλάσσεται από καταβολή φόρων στο δημόσιο επειδή δήλωσε ότι όλα τα κέρδη από την πώληση των χρυσοφόρων συμπυκνωμάτων αρσενο-σιδηρο-πυρίτη της Ολυμπιάδας (που τα πήρε δωρεάν κατά την μεταβίβαση Πάχτα το 2004 από την προκάτοχο TVX) θα διατεθούν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σύμφωνα όμως με έγκυρους υπολογισμούς που έγιναν με βάση τις τωρινές τιμές του χρυσού μόνο ένα μικρό μέρος από τα κέρδη θα χρησιμοποιηθεί για αποκατάσταση το δε υπόλοιπο θα πάει στα ταμεία της εταιρείας αφορολόγητο (αφορά για συνολικά έσοδα περίπου 400 εκ ευρώ). Εδώ πρόκειται για διπλή απάτη αφού ούτε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος λαμβάνονται ούτε φόροι πληρώνονται στο δημόσιο.


Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι υπάρχει εγκληματική αμέλεια στο όνομα του εύκολου κέρδους από την «Ελληνικός Χρυσός-Eldorado». Επειδή οι υπερβάσεις στην απόρριψη τοξικών μετάλλων είναι τεκμηριωμένα εξωφρενικά υπερβολικές (ιδιαίτερα για τα ισχυρά δηλητήρια Αρσενικό και Μόλυβδο) οφείλουν να κινητοποιηθούν έγκαιρα οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι διωκτικές αρχές. Επειδή πρόκειται για παρανομία που βάζει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή η «Ελληνικός Χρυσός-Eldorado» δεν μπορεί να συνεχίζει τη δράση της χωρίς συνέπειες και κυρώσεις όπως ισχύει για κάθε αντίστοιχη παράνομη δραστηριότητα. Και επισημαίνουμε: Κάθε προσπάθεια συγκάλυψης και κουκουλώματος της υπόθεσης και αποφυγής επιβολής κυρώσεων (όπως στο παρελθόν) θα είναι δυο φορές παράνομη και εγκληματική και θα επισύρει τις αντίστοιχες τιμωρίες.


Πίνακας 1: Όρια και ανοχές υγρών αποβλήτων για φυσικούς αποδέκτες Χαλκιδικής
σε Mn, Cu, Pb, Cd, As, Fe, Ni, Zn, Cr


1
2
3
4

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Όριο για φυσικούς αποδέκτες Χαλκιδικής (mg/l)
Ανοχές για φυσικούς αποδέκτες Χαλκιδικής (mg/l)
Ανώτατο επιτρεπτό όριο χωρίς κυρώσεις
(mg/l)
Μαγγάνιο (Mn)
2,00
2,00
4,00
Χαλκός (Cu)
0,50
0,20
0,70
Μόλυβδος (Pb)
0,10
0,00
0,10
Κάδμιο (Cd)
0,02
0,00
0,02
Αρσενικό (As)
0,50
0,20
0,70
Σίδηρος (Fe)
15,00
8,00
23,00
Νικέλιο (Ni)
2,00
2,00
4,00
Ψευδάργυρος (Zn)
2,00
2,00
4,00
Χρώμιο (Cr)
2,00
2,00
4,00

Πίνακας 2: Μετρήσεις και υπερβάσεις για κυρώσεις σε Mn, Cu, Pb, Cd, As, Fe, Ni, Zn, Cr
για τον «Μαυρόλακκα» Ολυμπιάδας

Λάσπη

Ίζημα

Διήθημα

Νερό
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Μέτρηση
(mg/l)
Υπέρβαση για κυρώσεις
(φορές)
Μέτρηση
(mg/l)
Υπέρβαση για κυρώσεις
(φορές)
Μέτρηση
(mg/l)
Υπέρβαση για κυρώσεις
(φορές)
Μέτρηση
(mg/l)
Υπέρβαση για κυρώσεις
(φορές)
Mn
11768
2941
4199
1049
133
32
8,2
1,1
Cu
274
390
107
151
2,24
2,2
<0,02
-
Pb
3394
33940
779
7790
1,69
16
0,02
-
Cd
0,15
6,5
0,004
-
0,58
28
0,002
-
As
730
1041
1016
1450
490
699
0,034
-
Fe
31180
1355
72530
3153
7,64
-
0,24
-
Ni
48,6
11
92,9
22
0,41
-
<0,02
-
Zn
45460
11114
4112
1027
164
40
6,5
0,6
Cr
38,4
8,6
135
33
95
23
<0,002
-


Ενεργοί Πολίτες Δ. Ε. Αρναίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.