Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΠΙΤΣΑΚΗ
& Συνεργατών
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ
& ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 6
Τ.Κ. 54625
ΤΗΛ. & ΦΑΞ 2310 514622
e mail : pitsakislaw@hotmail.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΙΤΣΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου , δικηγόρου Θεσσαλονίκης (ΑΜ/ΔΣΘ 6339), 
κατοίκου Θεσσαλονίκης , οδός Ναυμαχίας Έλλης 6 .
ΚΑΤΑ
Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Η., που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, και εκπροσωπείται νόμιμα από το 
εν Θεσσαλονίκη κατάστημα Λευκού Πύργου , επί της οδού Μητροπόλεως 110, 
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. διευθυντή αυτού.
.....................................................................................
Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

Τυγχάνω κύριος , κάτοχος και νομέας ενός ακινήτου (γραφείου), εμβαδού (δομημένης επιφάνειας) 52 τετραγωνικών μέτρων , κειμένου του ανωτέρω γραφείου επί πολυκατοικίας ευρισκόμενης στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης αριθμός 6 (περιοχή Ιστορικού Κέντρου), και στον 3ο όροφο αυτής. Το ανωτέρω ακίνητο το χρησιμοποιώ ως χώρο άσκησης της επαγγελματικής μου δραστηριότητας (δικηγορικό γραφείο).

Στις 03/11/2011 εκδόθηκε, επ ονόματι μου, από την ΔΕΗ, ο λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος (αριθμός παροχής 220009148-01 5) του ανωτέρω γραφείου μου, για περίοδο κατανάλωσης από 05/07/2011 έως 03/11/2011 , συνολικού ποσού 282,00 Ευρώ για το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος και λοιπών τελών από το οποίο για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, Δήμο και λοιπά αντιστοιχεί στο ποσό των 125,28 Ευρώ.

Στον ως άνω λογαριασμό της ΔΕΗ περιλαμβανόταν και το ποσό των 156,00 ευρώ (ως ποσό α΄ δόσης) που αντιστοιχεί στο λεγόμενο «΄Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)», που θεσπίσθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α΄/03-10-2011). Το συνολικό δε ποσό του ανωτέρω τέλους έχει υπολογισθεί στο ύψος των 312,00 Ευρώ (ποσό α΄ δόσης + ποσό β΄ δόσης ).


Η χρέωση και είσπραξη του ως άνω τέλους στο λογαριασμό της ΔΕΗ, με την ταυτόχρονη επαπειλούμενη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο ως άνω περιγραφέν ακίνητο (δικηγορικό γραφείο) , παρά την πληρωμή της αξίας του καταναλισκομένου ρεύματος, είναι παράνομη , καταχρηστική , αντισυμβατική και αντισυνταγματική, για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους .

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

1) Αντισυνταγματικότητα του νόμου
Η έννοια του «τέλους» όπως είναι η πάγια θέση της θεωρίας και της νομολογίας συνίσταται στην , από μέρους του εισπράττοντως το αντίστοιχο τέλος , ανταπόδοση είτε με υπηρεσία είτε με παροχή . Στα πλαίσια αυτής της έννοιας άλλωστε συνεισπράττεται , μέσω του εκάστοτε λογαριασμού της Δ.Ε.Η., το Δημοτικό Τέλος που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που παρέχονται στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας από το Δήμο στους δημότες, αλλά και το Τέλος υπέρ 
της Ε.Ρ.Τ. . Εν προκειμένω όμως το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (χάριν συντομίας Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) δεν έχει τον οποιονδήποτε χαρακτήρα ανταποδοτικότητας , καθώς στο άρθρο 53 παρ. 1 Ν. 4021/2011 ορίζεται σαφώς ότι : « Για επιτακτικούς λόγους εθνικού 
συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων ...σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου». Συνεπώς καθίσταται σαφές, τόσο από τη γραμματική διατύπωση του νόμου, όσο και από το πνεύμα-τελολογική ερμηνεία αυτού , ότι δεν πρόκειται για τέλος αλλά για φόρο, τον οποίο δεν είναι δυνατόν να εισπράττει για λογαριασμό του δημοσίου ένας ιδιωτικός φορέας (όπως εν προκειμένω είναι η Δ.Ε.Η., μια ανώνυμη εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο) κατά παράβαση των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου , καθώς δεν είναι δυνατόν ο οποιοσδήποτε ιδιώτης να υποκαθιστά το κράτος στις φοροεισπρακτικές του δυνατότητες και δικαιώματα . Διότι προκειμένου να επιβληθεί φόρος , εκτός των συνταγματικών επιταγών , όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 73Σ, δίνεται, συμφώνως προς την Διοικητική Δικονομία και την ισχύουσα Διοικητική και Φορολογική νομοθεσία , δυνατότητα στον πολίτη που θεωρεί ότι η φορολογική εγγραφή και ο, σε αυτόν βεβαιωθείς φόρος, δεν είναι σωστή, να προσφύγει στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια προκειμένου αυτή να διορθωθεί. Εν προκειμένω όμως καταργείται η δυνατότητα αυτή, καθώς δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στα αρμόδια εκ του νόμου προβλεπόμενα Διοικητικά Δικαστήρια, αφού δεν νοείται προσφυγή κατά λογαριασμού ιδιωτικής εταιρίας .

Περαιτέρω δε, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι πρόκειται για τέλος και όχι για φόρο, δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί και εισπραχθεί τέλος για παρελθούσα χρήση αλλά μόνο για μελλοντική. Όμως στον εκδοθέντα από την καθής επ? ονόματί μου λογαριασμό αναφέρεται σαφώς ότι το εν λόγω τέλος επιβάλλεται και εισπράττεται από την καθής για την περίοδο χρήσης (κατανάλωσης) από 05/07/2011 έως και 3/11/2011 δηλαδή για χρόνο προγενέστερο της επιβολής του τέλους. Τέλος δε πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 Ν. 4021/2011, το εν λόγω τέλος εισπράττεται σε δυο δόσεις , η δε δεύτερη είναι εντός του 2011 (το μήνα Ιανουάριο). Συνεπώς και δεδομένου ότι το δήθεν «έκτακτο» τέλος, θα εισπράττεται στο διηνεκές -γεγονός που, ξεκάθαρα, το καθιστά φόρο και όχι τέλος όπως ψευδέστατα έχει χαρακτηρισθεί, και φυσικά όχι έκτακτο αλλά τακτικότατο, δεν είναι δυνατόν να καλούμαι να καταβάλλω εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους (από 01/01/2012 έως 31/12/2012) δύο φορές τον αυτό φόρο , κατά παράβαση κάθε συνταγματικής επιταγής και έννοιας ασφάλειας δικαίου .

2) Αντίθεση του νόμου προς την Ευρωπαϊκή νομοθεσία Επιπροσθέτως δε συμφώνως προς το άρθρο 53 παρ. 11 Ν. 4021/2011 «Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13...» Κάτι τέτοιο φυσικά είναι εκβιαστικό και πέραν πάσης έννοιας Δικαίου, καθώς η δυνατότητά μου να απολαμβάνω ένα κοινωνικό αγαθό, όπως εν προκειμένω είναι η ηλεκτρική ενέργεια ( το αντίτιμο της οποίας σημειωτέων επιχείρησα να καταβάλλω όμως η Δ.Ε.Η. δεν απεδέχθη την από μέρους μου πληρωμή μόνο του καταναλισκομένου ηλεκτρικού ρεύματος αλλά απαίτησε και την ταυτόχρονη πληρωμή του τέλους , περιελθούσα σε υπερημερία δανειστή καθώς δεν δικαιούται να αποκρούσει μερική καταβολή) , εξαρτάται από την φορολογική μου κατάσταση και την οικονομική μου δυνατότητα να πληρώσω ένα φόρο. Αυτό άλλωστε προβλέπεται και από το άρθρο 3 παρ 3 της υπ αριθμόν 72/2009 Κοινοτικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο και αποτελεί νόμο αυξημένης τυπικής ισχύος έναντι της εθνικής νομοθεσίας , το οποίο ορίζει ότι : «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις (ήτοι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών η ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR) απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του δικαιώματος να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας εντός του 
εδάφους τους σε λογικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις. Για να διασφαλίσουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν έναν ύστατο προμηθευτή. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις εταιρείες διανομής την υποχρέωση σύνδεσης των πελατών με το δίκτυό τους υπό όρους, προϋποθέσεις και τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37, παράγραφος 6. Η παρούσα οδηγία επ ουδενί εμποδίζει τα κράτη μέλη να ενισχύουν τη θέση των οικιακών, μικρών και μεσαίων καταναλωτών στην αγορά, με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων για προαιρετικές συγκεντρώσεις των εκπροσώπων αυτής της κατηγορίας των καταναλωτών. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο και δεν εμποδίζει το άνοιγμα της αγοράς που προβλέπει το άρθρο 33».

Πέραν τούτου και κατόπιν ερωτήσεως που απευθύνθηκε στον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Έτινγκερ περί της νομιμότητας της διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής του τέλους και αν τούτο συνάδει με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία , τούτος απήντησε ότι: «Οι διατάξεις της οδηγίας 72/2009 σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών -μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά στις φορολογικές τους υποχρεώσεις» (Εφημερίδα Αγγελιοφόρος 8/12/2011, σελ 7) .

ΕΠΕΙΔΗ συμφώνως προς το άρθρο 2 παρ. 1 Σ : «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».

ΕΠΕΙΔΗ συμφώνως προς το άρθρο 8 Σ : «Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόμος».

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Η προσωπικότητα συνιστά το πλέγμα των αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση ενός προσώπου, με το οποίο αυτά είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα. Δηλαδή περιλαμβάνεται σε αυτήν κάθε στοιχείο που αποτελεί τη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου. Προστατευόμενα αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητα είναι ενδεικτικά: α) η ζωή, υγεία, σωματική ακεραιότητα, β) η ψυχική υγεία, ο συναισθηματικός κόσμος, γ) η εξωτερική τιμή, δ) η ελευθερία, ε) το άσυλο της κατοικίας στ) το απόρρητο για τον ιδιωτικό ή το δημόσιο βίο του προσώπου, ζ) η εικόνα του προσώπου και η επαγγελματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, η εξωτερική τιμή αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και στην εκτίμηση που έχουν οι άλλοι για το άτομο. Για την παροχή προστασίας στο δικαίωμα προσωπικότητας σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η παράνομη προσβολή από τρίτον ενώ δεν απαιτείται υπαιτιότητα του προσβάλλοντος, με εξαίρεση την αξίωση αποζημίωσης, η οποία παρέχεται κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Προσβολή της προσωπικότητας υφίσταται σε κάθε περίπτωση μειωτικής επέμβασης στη σφαίρα της από τρίτον, δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα αγαθά που τη συνθέτουν, με την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει κατά το χρονικό σημείο της προσβολής σε μια ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ατομικότητας αυτού που βλάπτεται. Παράνομη είναι η προσβολή όταν η επέμβαση στην προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται σε ενάσκηση δικαιώματος, το οποίο όμως είναι, από άποψη έννομης τάξης, μικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά (ΑΠ1508/1988, ΕΕΝ 1989. 741, ΕφΑθ 2006/1993, ΑρχΝ 44.334, ΕφΑθ 105034/1986, ΕλλΔνη 28.1315, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία-νομολογία αστικού κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 2001, σελ.269, 276). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 200 ΑΚ, οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Δηλαδή, σε περίπτωση διαφωνίας των μερών ως προς το αληθινό νόημα του περιεχομένου της σύμβασης, λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ως καλή πίστη εννοείται η ευθύτητα και η εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά την κρίση του χρηστού και συνετού ανθρώπου (με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις κρατούσες στην κοινωνία αντιλήψεις για τη σωστή συμπεριφορά). Τα συναλλακτικά ήθη που δεν αποτελούν αυτοτελή κανόνα δικαίου της ίδιας σημασίας με την καλή πίστη, αλλά λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του συγκεκριμένου περιεχομένου της καλής πίστης, είναι οι συνηθισμένοι στις συναλλαγές τρόποι ενέργειας και λαμβάνονται υπόψη μόνον όταν δεν προσκρούουν στην κοινωνική ηθική δηλαδή όταν είναι σύμφωνα με αυτήν ή ηθικώς ουδέτερα.

Κρίσιμες βέβαια είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες και δυνατότητες των μερών και ειδικότερα το νόημα που μπορεί να καταλογισθεί σε αμφότερα τα μέρη, με βάση τη δυνατότητα αντίληψης τους και την μεταξύ τους ευθύνη ως προς τη χρήση και κατανόηση της γλώσσας δηλαδή θα ισχύσει το νόημα που ο δηλώσας δικαιούται να αναμένει ότι θα προσδοθεί από τον αποδέκτη, ή αλλιώς εκείνο που ο τελευταίος όφειλε και μπορούσε να αντιληφθεί. Κυρίως απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη η αληθινή βούληση του δηλούντος, δηλαδή το νόημα που προσδίδεται απ? αυτόν στη δήλωση, οι χρονικές τοπικές και άλλες συνθήκες της δήλωσης και η φύση της δικαιοπραξίας (ΑΠ 1199/1986, ΕΕΝ 1987.428, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία νομολογία αστικού κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 2001, σελ. 842-843, απ Γεωργιάδη - Μιχ. Σταθοπούλου. Κατ? άρθρο ερμηνεία Αστικού Κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 1978, σελ. 326-328).

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Η διάταξη αυτή έχει έντονο χαρακτήρα δημόσιας τάξης και ηθική και κοινωνική έννοια και αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της αντίθεσης συμφερόντων και στην αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας που έχει διασαλευτεί. Η έννοια της καλής πίστης της διάταξης αυτής ταυτίζεται με αυτήν της διάταξης του άρθρου 200 ΑΚ που προαναφέρθηκε, ενώ ως χρηστά ήθη νοούνται οι αντιλήψεις περί ηθικής του χρηστού και εμφρόνως σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου (ολ. ΑΠ 33/1987, ΝοΒ 36.324). Επίσης ο κοινωνικός σκοπός αναφέρεται στο γενικότερο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου από την άσκηση του δικαιώματος και ο οικονομικός σκοπός από οικονομικό συμφέρον του προσώπου που ασκεί το δικαίωμα (Β. Βαθρακοκοίλη, ......... ΑρχΝ 4432ΕφΑθ).Ερμηνεία-νομολογία Αστικού Κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 2001, σελ.1125,11..9 1130).

ΕΠΕΙΔΗ εξαιτίας των ως άνω ο λογαριασμός ρεύματος περιλαμβάνει παράνομα το ποσό των 156 Ευρώ για το ΕΕΤΗΔΕ, αφετέρου αδυνατώ να τον εξοφλήσω με συνέπεια να κινδυνεύει η επαγγελματική μου δραστηριότητα από την άμεση διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως αυτής από την αντίδικο. Δεδομένου δε του ότι θα καθίσταται η λειτουργία και επιβίωση του γραφείου μου πρακτικά αδύνατη, με αποτέλεσμα εκτός των άλλων την προσβολή της προσωπικότητας μου, προσβολή η οποία τυγχάνει παράνομης καθόσον υποχρεούμαι να πληρώσω αχρεώστητη οφειλή, την οποία αδυνατώ να καταβάλλω και η οποία είναι λανθασμένη, σε κάθε δε περίπτωση εντόνως αμφισβητούμενη, μη έχουσα δικαίωμα η αντίδικος να προβεί για το λόγο αυτό στη διακοπή της ηλεκτροδότησης του γραφείου μου .

ΕΠΕΙΔΗ η Δ.Ε.Η. σύμφωνα με το συμβόλαιο παροχής ρεύματος, που έχει υπογραφεί μεταξύ μας, έχει μεν το δικαίωμα να προσθέτει στους λογαριασμούς που εκδίδει και οποιαδήποτε άλλη οφειλή του καταναλωτή (π.χ. δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι, επίδικο ειδικό τέλος) και σε περίπτωση μη εξοφλήσεως του λογαριασμού από τον καταναλωτή να διακόπτει την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος προς αυτόν, πλην όμως ο όρος αυτός, ερμηνευόμενος όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη προϋποθέτει οφειλή ορθά εκκαθαρισμένη και σε καμία περίπτωση εσφαλμένη και παράνομη, άλλως όχι εντόνως αμφισβητούμενη.

ΕΠΕΙΔΗ στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εξαιτίας της άρνησής μου να εξοφλήσω τον δυσβάσταχτο λογαριασμό της Δ.Ε.Η., η λήξη της προθεσμίας πληρωμής του οποίου ήταν στις 30/11/2011 με συνέπεια να κινδυνεύω ανά πάσα ώρα και στιγμή να γίνει διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως του γραφείου μου , καθισταμένης βεβαίας πλέον (εάν συμβεί αυτό) της προσβολής της προσωπικότητας μου.

ΕΠΕΙΔΗ όλες οι συμβάσεις όπως και αυτή που με συνδέει με την αντίδικο πρέπει να ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Ως καλή πίστη νοείται η ευθύτητα και η εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά την κρίση του χρηστού και συνετού ανθρώπου και έτσι λοιπόν, ουδείς δύναται να με υποχρεώσει να πληρώσω το συγκεκριμένο λογαριασμό .

ΕΠΕΙΔΗ τυχόν διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης του γραφείου μου αποτελεί προφανή αντισυμβατική συμπεριφορά της αντιδίκου και σε κάθε περίπτωση η διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης αποτελεί και προσβολή της προσωπικότητας μου, αφού προφανώς υπάρχει στην απειλούμενη αυτή διακοπή το στοιχείο του παράνομου αυτής (δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνδέεται η παροχή ενός κοινωνικού αγαθού από τη φοροδοτική μου ικανότητα ) , αποτελούμενης της ενέργειας αυτής ενασκήσεως δικαιώματος μικρότερης σπουδαιότητας από το δικαίωμα μου και σε κάθε περίπτωση η απειλή της διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως θα ασκηθεί καταχρηστικά, αφού υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της αντιδίκου.

ΕΠΕΙΔΗ λόγω της άρνησής μου να καταβάλλω το ΄Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενης Επιφάνειας Ακινήτων, επίκειται άμεσος κίνδυνος να διακοπεί η ηλεκτροδότηση από την καθής αίτηση μας Δ.Ε.Η. καθώς σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 53 παε.11 του Ν. 4021/2011 αν δεν καταβληθεί το τέλος ακινήτων, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος.

ΕΠΕΙΔΗ η διακοπή της ηλεκτροδότησης θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο την λειτουργία και επιβίωση του γραφείου μου και ταυτοχρόνως την επιβίωση της οικογένειας μου καθώς η δραστηριότητα μου τούτη καλύπτει τις βασικές βιοτικές μας ανάγκες και ως εκ τούτου είναι απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε απόλυτη εξαθλίωση σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης με κίνδυνο να προσβληθεί άμεσα η προσωπικότητα μας, τόσο εμού όσο και της συζύγου μου και των δυο ανηλίκων τέκνων μου, ηλικίας 9 και 5 ετών αντιστοίχως.

ΕΠΕΙΔΗ από την πλευρά μου είμαι απόλυτα συνεπής και ήδη προσήλθα στα γραφεία της ΔΕΗ προκειμένου να καταβάλλω το αντίτιμο του καταναλωθέντος ρεύματος με τα Δημοτικά Τέλη και το Τέλος υπέρ της ΕΡΤ όμως η αντίδικός παρότι δεν είχε δικαίωμα προς τούτο απέκρουσε τη μερική από μέρους μου καταβολή , περιελθούσα σε υπερημερία δανειστή, κατά της διατάξεις του ΑΚ.

ΕΠΕΙΔΗ δεν είναι δυνατόν το Ελληνικό Κράτος να λειτουργεί με κανόνες Σικελικής Μαφίας απειλώντας τους πολίτες ότι ,σε περίπτωση που δεν καταβάλλουν ένα φόρο ο οποίος ανακοινώθηκε και απαιτείται να καταβληθεί εντός ολίγων ημερών, και ο οποίος είναι ο τρίτος κατ? ουσίαν που επιβάλλεται στην αυτή φορολογητέα ύλη εντός του αυτού οικονομικού έτους, θα εξαναγκάσει μια ιδιωτική επιχείρηση να προβεί στη διακοπή παροχής ενός κοινωνικού αγαθού όπως είναι η ηλεκτρική 
ενέργεια. Σε αντίθετη δε παραδοχή είναι βέβαιο ότι στο μέλλον το δικαίωμα των παιδιών μας στην παιδεία, αλλά και όλων των πολιτών στην υγεία, θα εξαρτάται από το αν είμαστε φορολογικά ενήμεροι .

ΕΠΕΙΔΗ αρνούμαι να εκπορνευθώ σε ένα κράτος που λειτουργεί και ενεργεί δίκην μαστροπού, εκβιάζοντας και απειλώντας .

ΕΠΕΙΔΗ η συνταγματικότητα του εν λόγω φόρου είναι εντόνως αμφισβητούμενη . εκκρεμούσας προσφυγής κατά αυτού ενώπιον του ΣτΕ , η οποία εκδικάσθηκε στις 02/12/2011, και αναμένεται η απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου .
ΕΠΕΙΔΗ δεν είναι δυνατόν μια ιδιωτική επιχείρηση να εξαναγκάζεται, έστω και δια νόμου, να προβαίνει σε διακοπή της σύμβασής της με έναν καταναλωτή και επιπροσθέτως να αμείβεται για αυτό με ποσοστό 0,25% επί της είσπραξης του φόρου (άρθρο 10 παρ. 2 Ν 4021/2011)

ΕΠΕΙΔΗ επομένως υπάρχει συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως, δεόν να διαταχθεί ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο για την προσωρινή προστασία της προσωπικότητάς μου , άλλως και όλως επικουρικώς για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως, η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης, από την ΔΕΗ, του γραφείου μου, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

ΕΠΕΙΔΗ το Δικαστήριο Σας είναι καθ? ύλην αρμόδιο και κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

ΕΠΕΙΔΗ η αίτηση μου είναι καθ? όλα νόμιμος, βάσιμος και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου, παρόντος ή μελλοντικού ΖΗΤΩ :

ΝΑ γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.

ΝΑ ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα.

ΝΑ διαταχθεί, ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο, η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ του ακινήτου μου (γραφείου) , εμβαδού (δομημένης επιφάνειας) 52 τετραγωνικών μέτρων , κειμένου του ανωτέρω γραφείου επί πολυκατοικίας κειμένης στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης αριθμός 6, και στον 3ο όροφο αυτής (αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 220009148-01 5). που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και ΜΕ Προσωρινή Διαταγή του Δικαστηρίου Σας να διαταχθεί προσωρινά, και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης, από την ΔΕΗ, του ακινήτου μου (γραφείου) , εμβαδού (δομημένης επιφάνειας) 52 τετραγωνικών μέτρων, κειμένου του ανωτέρω γραφείου επί πολυκατοικίας ευρισκόμενης στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης αριθμός 6, και στον 3ο όροφο αυτής (αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 220009148-01 5). που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .

ΝΑ καταδικασθεί η καθής η παρούσα μου αίτηση στη δικαστική μου
δαπάνη.
Θεσσαλονίκη 19 Δεκεμβρίου 2011
- Ο Αιτών Δικηγόρος -

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ( ΑΜ /ΔΣΘ 6339 )
ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 6 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ
ΤΗΛ. 2310 514622 ΦΑΞ 2310 514622
ΑΦΜ 077827400 - Β Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.