Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Τριπτόλεμος" Πρόσκληση Εδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ΦορείςΗ Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποιεί πρόγραμμα με την ονομασία «Τριπτόλεμος» για νέους έως 40 ετών, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα. Το ειδικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζόντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» απευθύνεται σε νέες και νέους με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα. Με αυτήν την πρωτοβουλία η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εκκινεί μία διαδικασία, η οποία στόχο έχει να παρουσιάσει στους νέους τις βασικές προϋποθέσεις, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να προβληματίσει τους νέους που σκέπτονται να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να απασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, μέσω ενημερωτικών κύκλων και βραχυχρόνιων σεμιναρίων εκπαίδευσης.Το επίπεδο γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή μη στον αγροτικό τομέα παραγωγής δεν θα αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των νέων εκείνων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η μέριμνα και η ολοκληρωμένη κοινωνική υποστήριξη των νέων αποτελεί βασική συνιστώσα του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Το ειδικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, με τίτλο «Τριπτόλεμος», εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζόντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με αυτήν την πρωτοβουλία η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εκκινεί μία διαδικασία, η οποία στόχο έχει να παρουσιάσει στους νέους τις βασικές προϋποθέσεις, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να προβληματίσει τους νέους που σκέπτονται να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να απασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, μέσω ενημερωτικών κύκλων και βραχυχρόνιων σεμιναρίων εκπαίδευσης.
1)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποιεί πρόγραμμα με την ονομασία «Τριπτόλεμος» για νέους έως 40 ετών, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα. Το επίπεδο γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή μη στον αγροτικό τομέα παραγωγής δεν θα αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των νέων εκείνων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται και ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις:

Ι. Κατά την πρώτη φάση, πραγματοποιούνται κύκλοι ενημέρωσης, διάρκειας δύο (2) ημερών, για τις προοπτικές απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα στις εξής πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Ιωάννινα και Πάτρα.

ΙΙ. Στην παρούσα δεύτερη φάση, η Γενική Γραμματεία προκηρύσσει με ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τη διοργάνωση σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης, διάρκειας 50 (πενήντα ωρών), στον πρωτογενή τομέα, στις παραπάνω έξι πόλεις.

Τα σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος», θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα, από 1/06/2012 έως 16/12/2012.

Τα σεμινάρια θα γίνονται μέχρι τρεις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 17:00 έως 21:00 και Σάββατο, πρωί ή απόγευμα, ώρες 10:00 έως 14:00 ή ώρες 17:00 έως 21:00).

Ο συνολικός αριθμός των νέων που θα ενταχθούν στα εν λόγω σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης ανέρχεται στα 400 (τετρακόσια) άτομα, τα οποία θα κατανεμηθούν στις έξι πόλεις ως εξής:

· Στην Αθήνα, θα λειτουργήσουν 8 (οκτώ) τμήματα των 20 (είκοσι) ατόμων ανά τμήμα.

· Στη Θεσσαλονίκη, θα λειτουργήσουν 4 (τέσσερα) τμήματα των 20 (είκοσι) ατόμων ανά τμήμα.

· Στην Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης, θα λειτουργήσουν 2 (δύο) τμήματα των 20 (είκοσι) ατόμων ανά τμήμα.

Καλούνται, οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν προτάσεις για τα σεμινάρια, επιλέγοντας αρχικά μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω πόλεις και εν συνεχεία αντικείμενα κλάδων του πρωτογενούς τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ανάπτυξης των κλάδων αυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, σε συνδυασμό και με το «Καλάθι της Περιφέρειας».

Επισημαίνεται ότι στις προτάσεις των υποψήφιων φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνεται, πέραν της διεξαγωγής θεωρητικών μαθημάτων και πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, στις προτάσεις απαιτείται:

α) Να γίνεται σαφής τεκμηρίωση της επιλογής των συγκεκριμένων αντικειμένων εκπαίδευσης που προτείνονται.

β) Να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των εκπαιδευτικών ενοτήτων και προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας διδασκαλίας (διδακτικές ώρες και ώρες πρακτικής άσκησης). Υπογραμμίζεται ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες, θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των παρακάτω διαδικασιών: 1) παραγωγής ή εκτροφής, 2) μεταποίησης, 3) τυποποίησης, 4) διάθεσης με ειδική αναφορά στην ηλεκτρονική προώθηση των προϊόντων και 5) επιχειρηματικότητας.

γ) Να υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα των εκπαιδευτών και τα βιογραφικά τους σημειώματα.

δ) Να αναφέρονται οι προδιαγραφές των συγκεκριμένων χώρων όπου θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης αλλά και η πρακτική εφαρμογή αυτών που διδάσκονται σε θεωρητικό επίπεδο.

Μετά την επιλογή του/των φορέα/φορέων υλοποίησης του προγράμματος, σε συνεργασία μαζί τους, θα αναρτηθεί ανοικτή πρόσκληση για τους νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Τριπτόλεμος» ανέρχεται σε 86.000 € (ογδόντα έξι χιλιάδες ευρώ). Από αυτά τα 20.000 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) αφορούν στην υλοποίηση της πρώτης φάσης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας δεύτερης φάσης ανέρχεται σε 66.000€ (εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ),από τα οποία τα 46.000€ (σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ) θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα, από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, ενώ τα υπόλοιπα 20.000 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) θα καλυφθούν από ίδια συμμετοχή των νέων.

Ο προϋπολογισμός για κάθε τμήμα που θα λειτουργήσει στις παραπάνω πόλεις, ανέρχεται στο ποσό των 3.300 € (τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) και αναλύεται ως εξής:

α) Αμοιβές εκπαιδευτών: 1.500 € ( χίλια πεντακόσια ευρώ)

β) Αμοιβή επιστημονικού υπευθύνου: 300€ ( τριακόσια ευρώ)

γ) Λοιπά έξοδα που διατίθενται για δημοσιότητα, εκπαιδευτικό υλικό, μετακινήσεις και διαμονή, γραμματειακή υποστήριξη, ημιδιατροφή εκπαιδευομένων κ.ο.κ.:

1.500€ (χίλια πεντακόσια ευρώ).

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θα καλύψει μέσω του προϋπολογισμού της το ποσό των 2.300 € (δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ), ενώ το υπόλοιπο ποσό, θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή των εκπαιδευομένων με καταβολή ποσού ενός ευρώ για κάθε διδακτική ώρα [συνολικά 50 € (πενήντα ευρώ) ο συμμετέχων] που θα καταβάλλεται στο φορέα υλοποίησης.

Η χρηματοδότηση εκταμιεύεται τμηματικά και διαβιβάζεται στο δικαιούχο φορέα αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και της άρτιας υλοποίησής του.

3 Επιλογή Φορέα Υλοποίησης

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Ν.Π.Δ.Δ. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και A.Τ.Ε.Ι.) που έχουν συναφή με τον Πρωτογενή Τομέα Προγράμματα Σπουδών και

β) Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται: α) να προβλέπεται στο καταστατικό των φορέων ή στην ιδρυτική τους πράξη, η ενασχόληση με δραστηριότητες συναφούς με το πρόγραμμα χαρακτήρα και β) να διαθέτουν χώρους (φυτικής ή ζωικής παραγωγής) για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων.

4.2. Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση

Η διαδικασία επιλογής του φορέα ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας ,στην ιστοσελίδα της. Στη φάση αυτή, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 10 Απριλίου 2012 έως τις 14 Μαΐου 2012, με σκοπό την ανάληψη της υλοποίησης του προγράμματος.

Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που έχει αναρτήσει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στην ιστοσελίδα της (www.neagenia.gr). Η πρόταση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (για τα Ν.Π.Δ.Δ. η πράξη ίδρυσης και για τα Ν.Π.Ι.Δ. επικυρωμένο για τους τελευταίους έξι μήνες καταστατικό) υποβάλλονται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα ως εξής:

i. με επιτόπου επίσκεψη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς:
Αχαρνών 417, Αθήνα (Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00-14:30, εκτός αργίας) ή

ii. με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417, Τ.Κ. 111 43, Αθήνα

Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Ο φάκελος που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς πρέπει απαραιτήτως να φέρει την ένδειξη «Για το πρόγραμμα “Τριπτόλεμος”».

4.3. Διαδικασία επιλογής φορέα υλοποίησης

Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, ελέγχονται οι τυπικές προϋποθέσεις τήρησης της διαδικασίας και των όρων υποβολής των προτάσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ τυχόν έλλειψη αυτών συνιστά λόγο μη παραδεκτού του φακέλου, με αποτέλεσμα η αίτηση να απορρίπτεται.

Σημειώνεται ότι, η διαπίστωση ύπαρξης εκκρεμοτήτων ως προς την υποβολή απολογισμών του φορέα προς τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για παλαιότερες οικονομικές ενισχύσεις κάθε είδους ή ως προς την επιστροφή ποσού που τυχόν καταλογίστηκε στο φορέα συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία.

Κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, εξετάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του προηγούμενου σταδίου, με βάση τα εξής κριτήρια:

o Δραστηριοποίηση του φορέα (πεδίο δραστηριοποίησης, μαζικότητα, προηγούμενο έργο κατά τα τελευταία δύο χρόνια, κίνητρα για την υποβολή της αίτησης κ.λ.π.),

o Πληρότητα της πρότασης (σαφήνεια περιγραφής των σταδίων προετοιμασίας, υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος, αποτύπωση της στόχευσης του προγράμματος, τήρηση χρονοδιαγράμματος, σαφήνεια διάθεσης ανθρωπίνων και υλικών πόρων για τη διαχείριση του προγράμματος, σαφήνεια και πληρότητα προϋπολογισμού),

o Μεθοδολογία διαχείρισης του προγράμματος και θεματική εμβέλεια των προτεινόμενων εφαρμογών,

o Γεωγραφική εμβέλεια της προτεινόμενης υλοποίησης του προγράμματος,

o Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και δυνατότητα βιωσιμότητας του προγράμματος και μετά το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης.

Τα τελικά αποτελέσματα αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, ενώ οι αιτούντες φορείς που επιλέγονται ειδοποιούνται, βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει στον φάκελό τους, με σχετική επιστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, ο φορέας θα πρέπει να υποβάλει και όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υποενότητα 5 της πρόσκλησης.

4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Παρακάτω προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιχορήγηση του φορέα, όπως προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 2014380/377/0026/27.02.1998 Υπουργική Απόφαση «Περί καθορισμού δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 284/τ. Β’/24.03.2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 2/22717/0094/2011 Υπουργική Απόφαση «Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2014380/377/0026/27.02.1988 (ΦΕΚ 284/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών» (ΦΕΚ 474/τ. Β’/24.03.2011).

Επιπροσθέτως, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων από το νόμο νομίμων τίτλων ιδιοκτησίας ή απόδειξης της νομής επί των γεωργικών εκτάσεων που διατίθενται για τις ανάγκες του προγράμματος ( π.χ. νόμιμοι τίτλοι κυριότητας, όπως συμβολαιογραφική πράξη και πράξη μεταγραφής, εγγραφές στο Κτηματολογικό Γραφείο, εκμισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση μίσθωσης αγροτικού κτήματος, βάσει των άρθρων 619 επ. ΑΚ).

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

α. Πράξη Ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ.

β. Υπεύθυνη Δήλωση για το ύψος Προϋπολογισμού του επιχορηγούμενου φορέα. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

· Εάν ό Προϋπολογισμός του φορέα δεν υπερβαίνει τις 587.000,00 €, ΑΡΚΕΙ η βεβαίωση για το ύψος του Προϋπολογισμού.

· Για όσους φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ39 Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Τεύχος Α’) και την Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου22 του άρθρου 27.

· Για όσους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και συνεπώς δεν ανήκουν στους υπόχρεους υποβολής στοιχείων προϋπολογισμού – απολογισμού – ισολογισμού – οφειλών κλπ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η βεβαίωση της Δ39 αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση τους του Ν. 1599/1985.

γ. Φορολογική Ενημερότητα

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορέας, στην οποία να προκύπτει η απόδοση του παρακρατηθέντος ή οφειλόμενου Φ.Μ.Υ. και Φ.Π.Α. από το επιχορηγούμενο νομικό πρόσωπο, η οποία θα καλύπτει τα προηγούμενα ημερολογιακά έτη και τις φορολογικές περιόδους του τρέχοντος οικονομικού έτους, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος.

Επισημαίνεται ότι: α) Εάν όλα αυτά δηλώνονται από το επιχορηγούμενο Νομικό Πρόσωπο σε Υπεύθυνη Δήλωση, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί σ’ αυτές από το επιχορηγούμενο Νομικό Πρόσωπο, οι κατά περίπτωση εκκαθαριστικές και περιοδικές δηλώσεις, καθώς και ότι β) Σε καμία περίπτωση, στη σφραγίδα των τμημάτων της Δ.Ο.Υ. δεν πρέπει να δηλώνεται παρελήφθη όμοιο). (Αρ.2076046/1854/0026/98 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών)

ε. Ασφαλιστική Ενημερότητα – Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. που να προκύπτει η απόδοση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του επιχορηγούμενου φορέα.

ζ. Βεβαίωση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. ότι έχουν υποβληθεί σε αυτή οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του επιχορηγούμενου Ν.Π. (άρθρο 6 Ν.2362/1995 και υπ’ αριθμ. 2077022/8071/0094/15.11.1996 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών).

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για ετήσια επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. κάτω των 150.000,00 €

η. Εξουσιοδότηση – απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα για τον καθορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

α. Καταστατικό του φορέα θεωρημένο από το Πρωτοδικείο της περιοχής που υπάγεται ο φορέας για το τελευταίο εξάμηνο.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα που θα βεβαιώνει ακριβώς το ποσό ύψους των επιχορηγήσεων από κρατικούς φορείς κατά το τρέχον έτος.
Για όσους φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ39 Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Τεύχος Α’) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 27, παρ. 22 αυτού.
Για όσους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και συνεπώς δεν ανήκουν στους υπόχρεους υποβολής στοιχείων προϋπολογισμού – απολογισμού – ισολογισμού – οφειλών κλπ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η βεβαίωση της Δ39 αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση τους του Ν. 1599/85.

γ. Φορολογική Ενημερότητα

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορέας, στην οποία να προκύπτει η απόδοση του παρακρατηθέντος ή οφειλόμενου Φ.Μ.Υ. και Φ.Π.Α. από το επιχορηγούμενο νομικό πρόσωπο, η οποία θα καλύπτει τα προηγούμενα ημερολογιακά έτη και τις φορολογικές περιόδους του τρέχοντος οικονομικού έτους, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος.

Επισημαίνεται ότι: α) Εάν όλα αυτά δηλώνονται από το επιχορηγούμενο Νομικό Πρόσωπο σε Υπεύθυνη Δήλωση, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί σ’ αυτές από το επιχορηγούμενο Νομικό Πρόσωπο, οι κατά περίπτωση εκκαθαριστικές και περιοδικές δηλώσεις και β) Σε καμία περίπτωση στη σφραγίδα των τμημάτων της Δ.Ο.Υ. να μη δηλώνεται παρελήφθη όμοιο (Αριθμ. 2076046/1854/0026/1998 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών).

ε. Ασφαλιστική Ενημερότητα – Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. που να προκύπτει η απόδοση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του επιχορηγούμενου Νομικού Προσώπου.

ζ. Βεβαίωση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. ότι έχουν υποβληθεί σε αυτή οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του επιχορηγούμενου νομικού προσώπου (άρθρο 6 Ν.2362/1995 και αριθμ. 2077022/8071/0094/15.11.1996 εγκύκλιος του Υπουργείο Οικονομικών).

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για ετήσια επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. κάτω των 150.000,00 €.

η. Εξουσιοδότηση – απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα για τον καθορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα

5 Σχέση Αναθέτουσας Αρχήσ Και Φορέα Υλοποίησης

6.1 Συντονισμός και υλοποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα αναλαμβάνει να υλοποιήσει και διαχειριστεί ο επιλεγείς φορέας, υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής, Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, και του φορέα υλοποίησης υπογράφεται σύμβαση, στην οποία περιγράφονται συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

6.2 Υποχρεώσεις φορέα υλοποίησης

Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος έχει τις εξής υποχρεώσεις:

i. Ορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως διαχειριστές υλοποίησης του προγράμματος και γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

ii. Τηρεί επικαιροποιημένο αρχείο με τους ωφελούμενους αυτού, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

iii. Προβαίνει, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προώθηση του προγράμματος (διάχυση μέσω φυλλαδίων, έντυπων καταχωρίσεων και λοιπών εκδόσεων, ανάρτηση ανακοινώσεων, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδων, διοργάνωση ημερίδων κ.λ.π.).

iv. Συμπεριλαμβάνει τον λογότυπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σε οποιαδήποτε μορφής υλικό και αναπαράγεται σε συνάφεια με το πρόγραμμα, καθώς και αναρτά σύνδεσμο (link) για το πρόγραμμα σε εμφανές σημείο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου του.

v. Αναφέρει ρητά ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε κάθε δημόσια ανακοίνωση ή σε κάθε άλλου είδους δημοσίευση που αφορά στο πρόγραμμα.

vi. Συντάσσει και παραδίδει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους του.

vii. Υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος: (α) έκθεση περιγραφής του υλοποιηθέντος έργου, η οποία θα περιλαμβάνει τον απολογισμό (αξιολόγηση) του προγράμματος και τυχόν σχετικό υλικό (αφίσες, φωτογραφίες, εκδόσεις, βίντεο κ.τ.λ.), και (β) έκθεση αναλυτικού οικονομικού απολογισμού, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα από το πρόγραμμα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

viii. Επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο τυχόν αδιάθετα ποσά από το πρόγραμμα.

6 Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα:

Διεύθυνση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης
Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας
Αχαρνών 417, Τ.Κ. 111 43, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 2599432, 210 2599431, 210 2599434
Φαξ: 210 – 2599405
Υπόψη: κ. Α. Πανταζή, κ. Σ. Κεντηστού, κ. Α. ΚατσαρούΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.